bt365国际站

计数天平

bt365投注网站计数天平MP300KC

秤盘尺寸 :450*650mm
电 源 :交直两用
校准方式 :外部校准
精度 :20g
称量范围 :300000g

bt365投注网站计数天平MP200KC

秤盘尺寸 :420*520mm
电 源 :交直两用
校准方式 :外部校准
精度 :10g
称量范围 :200000g

bt365投注网站计数天平MP150KC

秤盘尺寸 :420*520mm
电 源 :交直两用
校准方式 :外部校准
精度 :10g
称量范围 :150000g

bt365投注网站计数天平MP100KC

秤盘尺寸 :420*520mm
电 源 :交直两用
校准方式 :外部校准
精度 :5g
称量范围 :100000g

bt365投注网站计数天平MP60KC

秤盘尺寸 :420*520mm
电 源 :交直两用
校准方式 :外部校准
精度 :5g
称量范围 :60000g

bt365投注网站计数天平MP100KC-1

秤盘尺寸 :420*520mm
电 源 :交直两用
校准方式 :外部校准
精度 :1g
称量范围 :100000g

bt365投注网站计数天平MP60KC-1

秤盘尺寸 :420*520mm
电 源 :交直两用
校准方式 :外部校准
精度 :1g
称量范围 :60000g

bt365投注网站计数天平MP30KC

称量范围 :30000g
精度 :1g
校准方式 :外部校准
电 源 :交直两用
秤盘尺寸 :238*286mm

bt365投注网站计数天平MP15KC

称量范围 :15000g
精度 :500mg
校准方式 :外部校准
电 源 :交直两用
秤盘尺寸 :238*286mm

bt365投注网站计数天平MP6KC

称量范围 :6000g
精度 :200mg
校准方式 :外部校准
电 源 :交直两用
秤盘尺寸 :238*286mm

bt365投注网站计数天平MP3KC

称量范围 :3000g
精度 :100mg
校准方式 :外部校准
电 源 :交直两用
秤盘尺寸 :238*286mm

WWW.HENGPING.NET Corporation of China 2010bt365国际站精密天平bt365官网分析天平 公司简介 联系我们

客服电话
  • 15157564050
  • 15258505380